Samarkand and Khotan Carpets

PSG-khotan003a
PSG-khotan003a
PSG-khotan039755
PSG-khotan039755
PSG-khotan004b
PSG-khotan004b
PSG-khotan039316
PSG-khotan039316
PSG-khotan039723
PSG-khotan039723
PSG-khotan039748
PSG-khotan039748
PSG-khotan039314
PSG-khotan039314
PSG-khotan039315
PSG-khotan039315
PSG-khotan039318
PSG-khotan039318